Βιβλιοπροτάσεις

 • Atkinson, B. (2005). Emotional intelligence in couples therapy: Advances from neurobiology and the science of intimate relationships. New York: Norton.
 • Bridges, R. (2008). Neurobiology of the parental brain. San Diego, CA: Academic Press.
 • Cadell, A. (2014). Neuroloveology: the power to mindful love and sex. New York: Skytower Publishing.
 • Cattanach, A. (2003). Introduction to play therapy. Hove: Brunner- Routledge
 • Cassidy, J & Shaver, P. S. (2008). Handbook of Attachment 2nd Ed. New York: Guilford Press.
 • Cozolino, L.(2006). The neuroscience of relationships: Attachment and the developing social brain.  New York: Norton.
 • Cozolino, L. (2010). The neuroscience of psychotherapy. Healing the social brain. New York: Norton.
 • Dallos, R. (2006). Attachment narrative therapy. England: Open University Press.
 • Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain. London: Heinemann.
 • Damasio, A. (2000). The feeling of what happens: body, emotion and the making of consciousness. London: Vintage.
 • Deconchy, J.P. (2003). Τα Υπερ- φύσιν ζώα: το νοητικό οικοδόμημα της ανθρώπινης ιδιαιτερότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • deHaan, M., & Gunnar, M. (2009). Handbook of developmental social neuroscience. New York, NY: Guilford Press.
 • Fishbane, M. D. (2013). Loving with the brain in mind: Neurobiology & Couple Therapy. New York: Norton.
 • Fisher, H. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love. New York: Henry Holt.
 • Fosha, D., Siegel. D., Solomon, M. (2009). The healing power of emotion: affective neuroscience, development and clinical practice. NewYork: Norton.
 • Gerhardt, S. (2011). Why love matters: how affection shapes a baby’s brain. London: Routledge.
 • Goleman, D. (2006). Social intelligence: The new science of human relationships. New York: Bantam Books.
 • Gottman, J. M. (2011). The science of trust. Emotional attunement for couples. New York: Norton.
 • Hughes, D & Baylin, J. (2012). Brain- based parenting: the neuroscience of caregiving for healthy attachment. New York: Norton.
 • Hughes, D. (2007). Attachment- focused family therapy. New York: Norton.
 • Iacoboni, M. (2008). Mirroring people: The science of how we connect with others. New York: Farrar, Straus & Giroux. 
 • Johnson, S. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: creating connection. New York: Brunner- Routledge.
 • Johnson, S. (2002). Emotionally focused couple therapy with trauma survivors: strengthening attachment bonds. New York: The Guilford Press.
 • Josselson, R., Lieblich, A., & McAdams, D.P. (Eds.). (2007). The meaning of others: Narrative studies of relationships. Washington, DC: APA.
 • Kerr, M.E. & Bowen, M. (1989). Family evaluation: The role of the family as an emotional unit that governs individual behavior and development. NewYork: Norton.
 • LeDoux, J.(2002). Synaptic self: How our brains become who we are. New York: Viking.
 • LeDoux, J. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Simon and Schuster.
 • Nicholson, B. & Parker, L. (2013). Attached at the Heart: eight proven parenting principles for raising connected and compassionate children. Florida: Health Communications, Inc.
 • Παπαστάμου, Σ. (2006). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.
 • Παπαστάμου, Σ., Προδρομίτης, Γ. & Παυλόπουλος, Β. (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά. Αθήνα: Πεδίο.
 • Papastamou, S. (1989a). Ψυχολογιοποίηση. Επιπτώσεις των ψυχολογικών ερμηνειών στα φαινόμενα κοινωνικής επιρροής. Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Rizzolatti, G. & Sinigaglia, C. (2006). Mirrors in the brain: how our minds share actions and emotions. Oxford University Press.
 • Sears, W. & Sears, M. (2001). The attachment parenting book: a commonsense guide to understanding and nurturing your baby. New York: Little, Brown & Company.
 • Siegel, D.J (2012). Pocket guide to interpersonal neurobiology: an integrative handbook of the mind. New York: Norton.
 • Siegel, D.J (2012). The developing mind, second edition: How relationships and the brain interact to shape who we are. New York: Guilford Press.
 • Siegel, D. & Bryson, T. (2011).The whole brain child: 12 revolutionary strategies to nurture your child’s developing mind. New York: Delacorte Press.
 • Solomon, M. & Tatkin, S. (2011). Love and war in intimate relationships: Connection, disconnection and mutual regulation in couple therapy. New York: Norton.
 • Schwartz, J., & Begley, S. (2002). The mind and the brain: Neuroplasticity and the power of mental force. New York: HarperColins.
 • Schwartz, R.C. (1995). Internal family systems. New York: Guilford Press.
 • White, M. (2011). Narrative practice: continuing the conversations. New York: Norton.
 • White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York: Norton.